A A A

Regulamin oceniania

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO
W SYSTEMIE ZAOCZNYM
 
w Powiatowym Zespole nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. prof. Kazimierza Bielenina
w Brzeszczach
 
 
§ 1
Klasyfikowanie i promowanie
Klasyfikowanie i promowanie przeprowadza się po każdym semestrze.
Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchaczy są egzaminy semestralne, które odbywają się na koniec każdego semestru. 
Egzaminy semestralne przeprowadza się z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania danego semestru.
Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący w danym oddziale określone zajęcia edukacyjne. W uzasadnionym przypadku dyrektor szkoły może wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela danego przedmiotu.
Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej.
Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się  tylko ustnie.
Pisemne prace egzaminacyjne wykonuje słuchacz na arkuszach papieru opatrzonych  pieczęcią szkoły.
Na każdy z pisemnych egzaminów semestralnych   przeznacza się dwie godziny lekcyjne (po 45 minut).
Terminy egzaminów semestralnych określa harmonogram opracowany przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów tak, by słuchacz w ciągu jednego dnia mógł zdawać egzaminy pisemne lub ustne najwyżej z dwóch zajęć edukacyjnych. Dyrektor Szkoły zatwierdza harmonogram egzaminów semestralnych oraz   ustala terminy egzaminów poprawkowych.
Egzamin ustny składa się z trzech pytań problemowych lub zadań do rozwiązania zawartych na kartce egzaminacyjnej, którą słuchacz otrzymuje w drodze losowania.
Liczba zadań egzaminacyjnych powinna być większa niż liczba zdających.
Treść pytań na egzaminie semestralnym, poprawkowym, ustnym i pisemnym musi obejmować materiał nauczania przedmiotu przewidziany w semestrze.
Przebieg egzaminów semestralnych oraz ich dokumentowanie określają odpowiednie rozporządzenia MEN.
§ 2
Ocenianie wewnątrzszkolne
Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
2.1.poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2.2.pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,
2.3.motywowanie słuchacza do dalszej pracy,
2.4.dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach słuchacza,
2.5.umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
3.1.formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich słuchaczy,
3.2.bieżące ocenianie i semestralne klasyfikowanie oraz promowanie,
3.3.przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.
§ 3
Szczegółowe zasady oceniania
Opiekun oddziału informuje słuchaczy na początku każdego semestru o zasadach oceniania wewnątrzszkolnego.
Nauczyciele na pierwszych zajęciach edukacyjnych w danym semestrze informują słuchaczy o wymaganiach wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:
2.1.wymagania edukacyjne opisuje nauczyciel w rozkładzie materiału nauczania danego przedmiotu,
2.2.informacja dotycząca wymagań edukacyjnych podana jest słuchaczom w formie ustnej.
Oceny bieżące i semestralne są jawne dla słuchacza. Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach słuchaczy osobom nieuprawnionym.
Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę bieżącą i semestralną powinien ją uzasadnić.
Przyjmuje się następujące kryteria ocen:
Stopień celujący: 
słuchacz spełnił wymagania przewidziane na ocenę bardzo dobry a ponadto zdobył wiedzę naukową
i umiejętności - znacznie wykraczające poza program nauczania, twórczo rozwija własne uzdolnienia, wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, proponuje własne rozwiązania, samodzielnie
i sprawnie posługuje się wiedzą,
Stopień bardzo dobry:
słuchacz opanował pełny zakres umiejętności określonych programem nauczania. Biegle posługuje się wiedzą i potrafi ją zastosować do rozwiązywania problemów (bez ingerencji nauczyciela). Jego wypowiedzi cechuje samodzielne argumentowanie, wnioskowanie i ocenianie, swobodny styl wypowiedzi, bogate słownictwo przedmiotowe,
Stopień dobry:
słuchacz opanował materiał programowy w stopniu pozwalającym na rozumienie relacji między elementami wiedzy. Stosowanie umiejętności w sytuacjach problemowych wymaga jednak inspiracji nauczyciela. Posługuje się poprawnym językiem.
Stopień dostateczny:
Zakres materiału opanowanego ograniczony do treści podstawowych (elementarny poziom zrozumienia wiadomości, pozwalający na operowanie umiejętnościami w zakresie uznanym za niezbędny na danym etapie nauczania). Rozwiązuje zadania typowe o średnim stopniu trudności (często z pomocą nauczyciela), odtwórcze myślenie. W wypowiedziach błędy merytoryczne.
Stopień dopuszczający:
słuchacz w minimalnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach podstawowych, braki nie przekreślają możliwości uzyskania wiedzy w ciągu dalszej nauki. Trudności w zastosowaniu wiedzy nawet w sytuacjach typowych, dominuje bierne odtwarzanie. W wypowiedziach liczne błędy merytoryczne, ubogie słownictwo.
Stopień niedostateczny:
słuchacz nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w wymaganiach programowych koniecznych. Rażące braki w wiadomościach uniemożliwiają rozwiązanie zadań o niewielkim stopniu trudności (nawet przy pomocy nauczyciela). Udziela odpowiedzi nie na temat lub brak jest odpowiedzi. Nie spełnia wymagań na stopień dopuszczający a braki stanowią zagrożenie dla pełnienia przyszłej roli zawodowej.
4.Oceny klasyfikacyjne semestralne ustala się wg następującej skali:
stopień:celujący- skrót cel
stopień:bardzo dobry- skrót bdb
stopień:dobry- skrót db
stopień:dostateczny- skrót dst
stopień:dopuszczający- skrót dop
 stopień:niedostateczny- skrót ndst
4.1.W bieżącym ocenianiu przedmiotowym dopuszcza się  stosowanie skrótów  stopni szkolnych, wymienionych w pkt 4 (nie dopuszcza się   znaków  "+" oraz " - ")
4.2.skalę cyfrową: 6,  5,  4, 3, 2, 1
§ 4
Egzaminy semestralne
Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w  Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych prowadzonym
w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.
Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który  uczęszczał na obowiązkowe  konsultacje
w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde z tych konsultacji oraz uzyskał z prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Jeżeli słuchacz nie uzyska 50% obecności i nie będzie dopuszczony do egzaminu i skreślony z listy słuchaczy.
W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać,
w terminie określonym przez nauczyciela, drugą pracę kontrolną.
Do egzaminu semestralnego może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje, jeżeli z wymaganych prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 4, powinien być wyznaczony po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 15 września. 
§ 5
Zwolnienie z egzaminu
Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej jest zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę klasyfikacyjną co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z prac kontrolnych uzyskał w większości oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem co najmniej bardzo dobrej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.
 
 
§ 6
Egzamin poprawkowy
Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej na egzaminie z jednych zajęć edukacyjnych. Egzaminy poprawkowe mogą być przeprowadzane po każdym semestrze. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Treść pytań na egzaminie poprawkowym, ustnym i pisemnym musi obejmować materiał nauczania przedmiotu przewidziany w semestrze.
Egzamin poprawkowy przeprowadza się po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 15 września.
Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej.
Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin zdaje się ustnie.
§ 7
Zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia
Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne,  z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.
Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzamin eksternistyczny
z programu nauczania zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia
 i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, może dotyczyć semestru, roku szkolnego, kilku lat nauki lub całego okresu kształcenia, odpowiednio do zakresu programu nauczania zajęć edukacyjnych zdanych na egzaminie eksternistycznym.
W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną
w wyniku egzaminu. 
§ 8
Promowanie Słuchaczy
Słuchacz otrzymuje promocję na semestr wyższy, jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał oceny wyższe od stopnia niedostatecznego ze wszystkich zajęć edukacyjnych.
Słuchacz nie jest promowany na semestr wyższy, jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej:
2.1.  otrzymał stopnie niedostateczne z zajęć edukacyjnych i nie przystąpił do egzaminów poprawkowych,
2.2. nie zdał egzaminu poprawkowego,
2.3.  nie zdał egzaminów klasyfikacyjnych lub do nich nie przystąpił.
Po ukończeniu nauki w danym semestrze, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego, słuchacz szkoły, zależnie od wyników klasyfikacji semestralnej otrzymuje wpis do indeksu potwierdzający uzyskanie lub nie uzyskanie promocji na semestr programowo wyższy.
Oceny końcowe oraz oceny w dokumentach wydawanych przez szkołę należy wpisywać w pełnym brzmieniu.
§ 9
Postanowienia końcowe
Słuchacz ma prawo odwołać się od klasyfikacyjnej oceny semestralnej  tylko wtedy, gdy jego zdaniem nauczyciel wystawił mu ocenę niezgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
Odwołanie (na piśmie) słuchacz powinien złożyć do dyrektora szkoły w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
Dyrektor wyznacza egzamin sprawdzający na co najmniej dwa dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. O terminie wyznaczonego egzaminu dyrektor powiadamia słuchacza na piśmie.
Do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 
- dyrektor lub wicedyrektor szkoły  jako przewodniczący
 - nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu jako egzaminator  
- nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji.
Ocena uzyskana z egzaminu sprawdzającego, jeśli jest wyższa od ustalonej przez nauczyciela, staje się oceną klasyfikacyjną.
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych              
                                                                                                                                                                                              Opr. B. D.-W.
 
Realizacja: Wdesk
2018 - 2019 © Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach Polityka cookies
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies